תנאי שימוש

 • הוראות כלליות
  1. תנאי השימוש מהווים הסכם משפטי מחייב. הוראות תנאי השימוש יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך (להלן: "המשתמש") באתר www.cryptomaster.co.il  (להלן: "האתר"). הנך מתבקש לקרוא בעיון את הוראות תנאי השימוש וככל ואינך מסכים עם כל האמור בו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
  2. האתר מופעל על ידי מדאדס ת.ב. בע״מ, 515883437, הנחושת 3, תל אביב (להלן: "מפעילת האתר"). 
  3. כותרות התנאי השימוש והסעיפים הנן לצרכי נוחות בלבד. 
  4. שינויים באתר: האתר ו/או תנאי השימוש באתר ניתנים לשינוי בכל עת על ידי מפעילת האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה. התנאים הקובעים הם כפי שיהיו בכל מועד ומועד.
  5. פרטיות: השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. אנא קרא אותה בעיון. 
  6. קבלת דבר פרסומת. מובהר כי במועד מסירת פרטים באמצעות עמודי האתר המשתמש עשוי להתבקש לאשר קבלת הודעות פרסומת, לרבות דברי פרסומת והודעות שירות ומערכת, מאת מפעילת האתר ו/או מי מטעמה כמשמעותם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 (להלן: "חוק התקשורת"). 
 
 • הזמנת קורס Online
  1. ניתן לרכוש באמצעות האתר קורסים שיועברו באמצעות הרשת.
  2. הרכישה תתבצע באמצעות אמצעי תשלום שיהיו זמינים באתר.
  3. לצורך ביצוע ההזמנה המשתמש יתבקש למלא באופן מלא ומדויק את כל השדות המסומנים, לרבות שם, שם משפחה, מס' ת.ז., כתובת, מס' טלפון וכתובת דוא"ל תקפה ובנוסף למסור פרטי תשלום.
  4. מועד השלמת ההזמנה: רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של המשתמש הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל מפעילת האתר.
  5. לאחר השלמת ההזמנה תישלח מפעילת האתר קישור ייעודי ופרטי כניסה אל כתובת הדוא"ל של המשתמש באמצעותם יוכל המשתמש לצפות בקורס.

    

 • ביטול הזמנה- הגנת הצרכן/ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה
  1. משתמש רשאי לבטל הזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").
  2. מועדים למתן הודעת ביטול. למען הנוחות בלבד, להלן התנאים לביטול הזמנה בעסקת רכש מרחוק. מובהר למען הסר כל ספק כי התנאים הקובעים הם אלו המפורטים בחוק הגנת הצרכן והתקנות רלוונטיות כפי שיעודכנו מעת לעת.
  3. ברכישה של נכס/מוצר – עד ארבעה עשר ימים ממועד קבלת הנכס/המוצר;
  4. ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.
  5. לקוח שהינו אזרח וותיק, עולה חדש או אדם עם מוגבלות כהגדרתה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 רשאי לבטל הזמנה בתוך ארבעה חודשים ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך המכיל את הפרטים המפורטים בסע' 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם וזאת בתנאי שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין מפעילת האתר למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
  6. דמי ביטול. על פי חוק הגנת הצרכן, מפעילת האתר רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪  לפי הנמוך מביניהם. 
  7. ביטול הזמנה. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בכתב למפעילת האתר בלבד, באמצעות שליחת הודעה לדוא"ל [email protected] או באמצעות שימוש בקישור "ביטול עסקה" המופיע בתחתית האתר.

    

 • עסקאות שאינן ניתנות לביטול על ידי הצרכן
 1. ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לרבות כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן:
 2. טובין פסידים; 
 3. "מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995; 
 4. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה (כגון מוצרי דפוס); 
 5. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
 6. ברכישת קורס Online מפעילת האתר תאפשר למשתמש לבטל את ההזמנה לאחר צפיה בסרטון הראשון ובטרם הצפייה בסרטון השני. לאחר צפייה בסרטון השלישי לא ניתן לבטל את ההזמנה.

 

 • קניין רוחני
  1. כל מידע ו/או תוכן המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, לוגואים הנם בבעלות בלעדית של מפעילת האתר ו/או בעלי הזכויות ו/או מי מטעמם, ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור מראש ובכתב מאת מפעילת האתר ו/או מי מטעמה. 
  2. אין להעתיק את תכני האתר. בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן מפעילת האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

 

 • הפרות וסעדים
  1. אין לפגוע בזכויות של צדדים שלישיים. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם תמונות ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהאתר ו/או באתר ללא אישור מראש ובכתב ממפעילת האתר או מבעל הזכויות. מפעילת האתר רשאית להפעיל נוהל הודעה והסרה בכל מקרה של חשד להפרת זכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  2. מיצוי זכויות כנגד הצד האחראי. במקרה של הפרה או פגיעה מצד משתמשים או צדדים שלישיים מפרים לכאורה, תהיה רשאית מפעילת האתר להעביר לצד הנפגע את פרטי האחראי לכאורה לפרסום המפר (להלן: "הצד האחראי"), על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תועלה כנגדה כל טענה מצד הצד האחראי, לרבות בשל מסירת פרטיו כאמור, וכן מצד הצד הנפגע לכאורה, לרבות בקשר לכל עילה ו/או טענה ו/או דרישה אשר ניכר על פניה כי היא נובעת ממעשה או מחדל של צד שלישי. הצד הנפגע לכאורה לא ינקוט בהליכים משפטיים במקרים כאמור לעיל כנגד מפעילת האתר לכל הפחות כל עוד לא מוצו ההליכים כנגד הצד האחראי לכאורה.
  3. מפעילת האתר רשאית, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד משתמשים אשר יפרו הוראות כל דין ו/או את הוראות תנאי השימוש. 
  4. מובהר בזאת, כי מפעילת האתר רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק כל פריט תוכן או כל חלק ממנו, והכל מבלי שתהא מחויבת להודיע על כך מראש או בדיעבד.

 

 • מיאון אחריות והגבלת אחריות
  1. הגבלת אחריות כללית. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם בקשר או בעקבות השימוש באתר. 
  2. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בהסכם זה ובהתאם להוראות הדין שאין להתנות עליהם.
  3. אחריותה של מפעילת האתר, בכל מקרה שהוא, תהיה מוגבלת במידה המרבית המותרת על פי הוראות כל דין. אין באמור בכדי לגרוע מכל הוראת חוק מחייבת, לרבות חוק הגנת הצרכן.
  4. העדר אחריות לשירותים טכנולוגיים. מפעילת האתר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות יזומות או אחרות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. 
  5. מיאון אחריות מוחלט בקשר עם פעילות האתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השירות באתר ניתן ללא כל מצג או התחייבות משתמעת, כמות שהוא .(AS-IS) לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
  6. העדר אחריות במקרה של טעות ברורה. נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את מפעילת האתר. 
  7. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ולמתן הודעה למפעילת האתר בקשר להפרה או כל תלונה אחרת ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מפעילת האתר בדואר אלקטרוני [email protected] 

 

מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתר.

 1. מדיניות פרטיות. מפעילת האתר מתחייבת שלא לעשות כל שימוש לרעה במידע ללא הסכמה מהמשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין, כדי למנוע שימוש לרעה או כדי להגן על זכויותיה. מפעילת האתר תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
 2. המידע שמפעילת האתר אוספת. במהלך הגלישה באתר מפעילת האתר תאסוף מידע לגבי משתמש מסוים או בכלל  שיכלול, בין היתר, את כל הפרטים שמסר, ישירות או בעקיפין, למפעילת האתר ו/או פרטים הקשורים ו/או נובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש ופעולותיו במהלך גלישה וביצוע פעולות באתר. 
 3. מבלי לגרוע באמור לעיל, מפעילת האתר עשויה לאסוף גם את המידע המפורט להלן:
  1. מידע הקשור בשירותים בהם המשתמש התעניין.
  2. מידע הקשור לאתרים בהם גלש המשתמש.
  3. איסוף נתונים אודות מיקום. מפעילת האתר רשאית לאסוף נתונים המבוססים על מיקום המשתמש. המשתמש מאשר למפעילת האתר לאסוף את נתוני המיקום שלו ולעשות שימוש בנתוני המיקום בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות. 
 4. שמירת מידע ואבטחתו. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל מידע לגביו יישמר בשרתי החברה המוגנים במערכות ונהלי אבטחת מידע שנועדו לצמצם את הסיכון שהמידע ייחשף לגורמים לא מורשים. המידע ישמש בין היתר למטרות המפורטות להלן:
  1. לשיפור השירותים והתכנים המוצעים באמצעות האתר.
  2. לשינוי או ביטול שירותים או תכנים המוצעים באמצעות האתר.
  3. התאמת השירותים והתכנים בהתאם להעדפות המשתמש לרבות באמצעות התאמת פרסומות.
  4. לצורך ניתוח סטטיסטי של התנהגות המשתמשים באתר.
 5. שימוש בעוגיות (cookies). מפעילת האתר רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות", קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש, לרבות על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל. המשתמש יכול לכוון את תוכנת הדפדפן כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.
 6. איסוף נתונים באמצעות Google Analytics. מפעילת האתר עושה שימוש ב Google Analytics לאיסוף נתוני גלישה אנונימיים לצורך שיפור השירותים המוצעים באמצעות האתר. לעניין זה מובהר כי Google Analytics אוסף בין היתר מידע אודות הדפים הנצפים, תדירות השימוש באתר, זמן השהייה בכל עמוד, אופן ההגעה לאתר וכיוצב'. 
 7. הסכמה לקבלת דברי פרסומת לפי הוראות חוק התקשורת. במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת פרטים בעמודי נחיתה המפורסמים על ידי מפעילת האתר המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליה בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותה ו/או לפעילות האתר לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות למשתמשות.
 8. בקשת הסרה לפי חוק התקשורת: המשתמש רשאי, בכל עת, לבקש שפרטיו יוסרו מרשימת התפוצה של מפעילת האתר, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית הודעת פרסומת שתשלח אל המשתמש מאת מפעילת האתר או באמצעות שליחת בקשת הסרה לכתובת [email protected] ובמקרה כזה לא יישלחו אל המשתמש הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתם בחוק התקשורת. למען הסר כל ספק מובהר, כי אין בהודעת ההסרה כדי למנוע ממפעילת האתר לשלוח אל המשתמש הודעות מערכת (הודעות שאינן דבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת).
 9. בקשה לעיון במידע. המשתמש זכאי לבקש ולקבל גישה למידע המוחזק על ידי מפעילת האתר בכפוף למגבלות הקבועות על פי דין. על אף האמור לעיל, מפעילת האתר רשאית לדחות בקשת עיון במקרה שחשיפת המידע תפגע או עשויה לפגוע בזכויות של צדדים שלישים.
 10. בקשת הסרה לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981: המשתמש רשאי לבקש את מחיקת פרטיו ממאגר המידע של מפעילת האתר, ובמקרה כזה מפעילת האתר רשאית למחוק את כל הרישומים הנוגעים למשתמש למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידי המשתמש באמצעות האתר.
 11. הרשאה להעברת פרטי משתמשים לצדדים שלישיים. המשתמש מאשר בזאת למפעילת האתר להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים, בין היתר לצורך הצעת מוצרים ושירותים קשורים ו/או שירותי פרסום ו/או אחרים.
 12. העברת מידע לצדדים שלישים. מפעילת האתר עשויה להעביר את המידע לצדדים שלישיים גם ללא אישור המשתמש במקרים המפורטים להלן:
  1. במקרה של הפרת תנאי השימוש האתר, או במקרה שהמשתמש ביצע פעולה לא חוקית באמצעות האתר.
  2. במקרה שמפעילת האתר תקבל צו שיפוטי שיורה לה למסור מידע אודות משתמש.
  3. במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש למפעילת האתר או למי מטעמה.
  4. בכל מקרה שמפעילת האתר תסבור כי העברת המידע נחוצה למניעת נזק למשתמש, לגופו או לרכושו.
 13.  כמה זמן ישמר המידע? מפעילת האתר תשמור את המידע כל עוד הוא נחוץ לצורך המטרות המפורטות במדיניות הפרטיות וכל היותר במשך התקופה הקבועה בדין, כפי שתעודכן מעת לעת.
 14. בקשות בעניין מדיניות הפרטיות יש לשלוח לכתובת הדוא"ל [email protected] 

 

 • הדין החל
  1. הדין החל. פרשנותם ואכיפתם של תנאי שימוש אלה ו/או כל פעולה או סכסוך הקשורה באתר ו/או בפירוש תנאי השימוש, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט במחוזות תל-אביב או מרכז.

 

נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 22.03.2022

 

אנחנו מזמינים אותך להצטרף אלינו
ולהתחיל לקחת חלק בעולם החדש!

הרשם כאן וקבל את הסקירות השבועיות ישירות למייל + הזמנה לשידור החי הקרוב!

דילוג לתוכן